Drukuj
Drukuj

Serwisy wyst?puj?ce pod domen? szkolarodzeniaksenia.pl, szkolarodzeniaksenia.boo.pl oraz szkolarodzeniaksenia.info nie zbieraj? w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisów pod domen? asp.lodz.pl i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisów: Centrum Rodziny, Szko?a Rodzenia Ksenia.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

W ramach Serwisów pod domen? profilaktykaraka.coi.waw.pl stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisów.

Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisów i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
 lub w sekcji „Pomoc" w menu przegl?darki internetowej.